Am observat că regiunea dvs. nu este Română. CLICK AICI pentru a merge pe EN site. Continuați pe acest site prin închiderea acestui banner.

Produse
Roșii
Legume
Mâncăruri gata preparate
Ecologic
Pentru profesioniști

Privacy Policy

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (UE) 2016/679 („RGPD”)

 

Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („RGPD") și Decretul legislativ din 30 iunie 2003 nr. 196 („Codul de protecție a datelor cu caracter personal”) urmăresc să asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea drepturilor, libertăților fundamentale și demnității persoanelor fizice, cu referire specială la confidențialitate și identitate personală.

Premisă

În această pagină este descris modul în care este gestionat site-ul web www.cirio1856.com (denumit în continuare și „site-ul web”) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care îl consultă sau interacționează cu serviciile și funcțiile sale (denumite în continuare și „Utilizatori”).

CONSERVE ITALIA soc. coop. Agricola (denumită în continuare „Societatea”), în calitatea sa de „Operator de date”, în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 („RGPD”) și cu legislația de adaptare, trebuie să furnizeze anumite informații, care sunt incluse în acest formular, Utilizatorilor care navighează pe Site-ul web sau accesează serviciile web oferite de Site-ul web.

Vor putea fi furnizate sau afișate informații specifice pe paginile Site-ului web create pentru anumite cereri, servicii și servicii la cerere.

Aceste informații sunt furnizate numai pentru Site-ul web și nu se referă la alte Site-uri web care pot fi consultate de către utilizator prin intermediul link-urilor accesibile de pe site-ul web.

Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Societatea, CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola, cu sediu legal în 40068 - San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi, nr. 11, Italia, Cod de înregistrare fiscală (CIF) și număr de înregistrare la Registrul Societăților de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură (C.C.I.A.A.) din Bologna 02858450584, număr de TVA 00708311204, număr R.E.A. (Directorat economic și administrativ) BO-260769.

Persoană împuternicită de operator

Persoana împuternicită de operator, numai pentru datele de navigare este KINA S.r.l., cu sediul social în 36100 - Vicenza (VI), Via Contrà Vittorio Veneto, nr. 7, Cod de înregistrare fiscală (CIF), număr de TVA și număr de înregistrare la Registrul Societăților de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură (C.C.I.A.A.) din  Vicenza 03593280245, număr R.E.A. (Directorat economic și administrativ) VI-337536, e-mail info@kina.it, P.E.C. (poștă electronică certificată) kina@pec.it.

Sursa datelor cu caracter personal

În urma consultării acestui Site web, pot fi prelucrate date referitoare la persoane identificate sau identificabile. 

În afară de cele specificate mai jos privind datele de navigare, datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului web sunt furnizate liber și, prin urmare, colectate de către Societate, direct de la Utilizatorii înșiși, în timpul accesului și navigării pe Site-ul web sau prin completarea formularelor electronice de cerere corespunzătoare, în secțiunile Site-ului web prevăzute pentru anumite cereri și/sau servicii la cerere. .

În orice caz, toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare și cu obligațiile de confidențialitate prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 „RGPD”, în legislația de adaptare și în Codul privind protecția datelor cu caracter personal (Decretul legislativ nr. 196/2003).

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Date privind navigarea

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea site-ului web dobândesc în mod automat, în cursul funcționării lor normale, anumite date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele vizate identificate, dar, prin natura lor, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți ar putea să permită identificarea utilizatorilor.

În special, prin accesarea Site-ului web, Utilizatorul acceptă achiziția, de către sistemele Societății, a adresei Internet Protocol (IP), anumelor de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatori pentru a vizita Site-ul web și a altor date referitoare la: adresele în notație Uniform Resource Identifier (URI) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea solicitării către serverul web al site-ului web, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns de la serverul web, codul numeric care indică starea răspunsului de la serverul web, locația geografică generică indicată de adresa IP și alți parametri privind sistemul de operare și mediul informatic al Utilizatorului, a căror transmitere este inerentă funcționării regulate și corecte a internetului și a Site-ului web în sine.

Date furnizate în mod voluntar de către Utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de către Utilizator, a poștei electronice la adresele indicate pe acest Site web sau utilizarea de către Utilizator a zonelor rezervate și completarea formularelor web, implică achiziția și prelucrarea ulterioară de către Societate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, necesare pentru a desfășura activități precontractuale și, în consecință, pentru a stabili și a executa un contract, pentru a răspunde la solicitări și/sau pentru a oferi serviciul solicitat, precum și achiziți oricăror alte date cu caracter personal introduse.

În special, prin accesarea Site-ului web, Utilizatorul ia la cunoștință faptul că societatea poate obține și, prin urmare, prelucra următoarele date cu caracter personal: adetalii personale (de ex.: nume, prenume, provincie, stat); informații de contact (de ex.: numere de telefon, adrese de e-mail); referitoare la companie (de ex.: companie, rol).

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea de date cu caracter personal și refuzul de a le furniza

Date privind navigarea

Datele de navigare automată nu pot fi asociate imediat cu niciun fel de date cu caracter personal, dar sunt colectate și utilizate de Societate în scopul exclusiv de a-și urmări interesul legitim de a permite Utilizatorului să se bucure de conținuturile publicate pe Site și, prin urmare, pentru a garanta funcționarea și gestionarea corectă și regulată a Site-ului web și a serviciilor oferite și pentru a proteja sau a garanta politici adecvate de acces la conținuturile confidențiale, precum și pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului în sine, a solicitărilor și a serviciilor oferite.

Aceste date ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitățile în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva Site-ului Web  sau a altor site-uri conectate sau legate de acesta și vor fi comunicate numai în urma unei solicitări din partea autorității judiciare, în conformitate cu legea.

Date furnizate în mod voluntar de către Utilizator

Datele cu caracter personal furnizate de către Utilizatori pot fi prelucrate în scopuri direct legate de necesitatea de a efectua activități precontractuale și, în consecință, de a stabili și executa un contract, de a răspunde la solicitări și de a furniza serviciul, de a respecta obligațiile legale (îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare, sau de dispozițiile emise de autorități și de organismele de supraveghere și control sau de autoritățile judiciare) sau pentru a urmări un interes legitim (servicii de control al securității Site-ului web pentru a preveni fraudele și infracțiunile informatice împotriva societății sau a unor terțe părți, pentru a implementa și îmbunătăți calitatea serviciilor informatice ale Site-ului web). Aceste nevoi constituie temeiul juridic pentru operațiunile de prelucrare. Furnizarea datelor necesare în aceste scopuri este, în funcție de caz, o obligație contractuală sau o obligație legală; în lipsa acestora, este posibil ca societatea să nu poată desfășura activități precontractuale și, în consecință, să nu poată stabili și executa un contract, să nu poată răspunde la solicitări sau să nu poată efectua prestația sau serviciul solicitat. În cazul în care sunt furnizate astfel de date, prelucrarea acestora nu necesită, prin urmare, consimțământul Utilizatorilor.

Metode de prelucrare a datelor cu caracter personal

În legătură cu scopurile menționate mai sus, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează atât prin metode neautomatizate, prin utilizarea de suporturi manuale (hârtie), cât și automatizate, cu ajutorul instrumentelor electronice, informatice și telematice, conform unor logici de organizare și prelucrare strict legate de scopuri și, în orice caz, cu mijloace adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea fizică și confidențialitatea datelor, precum și confidențialitatea datelor, precum și pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat.

În conformitate cu legislația menționată mai sus, toate prelucrările datelor se vor baza pe principiile corectitudinii, legalității, transparenței și protecției confidențialității și drepturilor Utilizatorilor.

Locul de prelucrare a datelor

Prelucrarea datelor este efectuată direct de către organizația Societății, la sediul social, și de către Persoana împuternicită de operator, la sediul social și în centrele de date unde se află serverele de găzduire (Franța), exclusiv de către personalul responsabil și special instruit, autorizat să îndeplinească aceste sarcini, identificat în mod constant, instruit în mod corespunzător și conștient cu privire la constrângerile impuse de legislația în vigoare, la sediul social al Societății și/sau la unitățile operaționale individuale ale acesteia și/sau ale Persoanei împuternicite de operator cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu adoptarea celor mai adecvate măsuri de securitate la momentul respectiv.

Comunicarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, deținute de Societate, pot fi comunicate, în Italia și în Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau de contract și/sau în cadrul executării solicitărilor, prestațiilor sau serviciilor solicitate, următorilor subiecți sau categorii de subiecți: furnizori de servicii, companii de găzduire, distribuitori de produse ale Societății.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, deținute de Societate, pot fi, de asemenea, comunicate, în Italia, unor subiecți care operează în calitate de persoane însărcinate cu gestionarea sau întreținerea de instrumente electronice, informatice și telematice.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, deținute de Societate, pot fi în cele din urmă comunicate, în Italia, autorităților competente sau altor subiecți externi, în cazul în care o astfel de comunicare este cerută sau prevăzută de legile sau reglementările aplicabile.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, deținute de Societate, pot fi dezvăluite către următorii responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal: angajații Societății, în special departamentele comerciale/marketing și de comunicare externă ale Societății.

Divulgarea datelor cu caracter personal și transferul de date cu caracter personal către țări terțe

Nu este prevăzută divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor.

Societatea informează că datele cu caracter personal pot fi transferate, în scopul încheierii sau executării contractului sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, și în țări terțe, adică în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European (așa-numitele „țări terțe”) recunoscute de Comisia Europeană ca având un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau, în caz contrar, numai dacă este garantat contractual un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în raport cu cel al Uniunii Europene de către subiecții aflați în țara terță (de exemplu, prin semnarea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană) și numai dacă exercitarea drepturilor persoanelor vizate este întotdeauna asigurată.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Date privind navigarea

Cu excepția posibilei utilizări a datelor de către autoritățile judiciare pentru a stabili responsabilitatea în cazul infracțiunilor informatice împotriva site-ului web sau a altor site-uri conectate sau legate de acesta,  datele de navigare sunt șterse imediat după prelucrarea lor statistică și, în orice caz, sunt stocate pentru cel mult 2 (doi) ani.

Date furnizate în mod voluntar de către Utilizator

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt prelucrate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus. Prin urmare, Societatea păstrează datele cu caracter personal pe întreaga durată a relației contractuale, pentru a răspunde la solicitări, pentru a furniza prestația sau serviciul solicitat, pentru a exercita orice îndeplinire inerentă și consecventă, pentru respectarea obligațiilor legale și de reglementare aplicabile, precum și în scopuri de apărare proprii și ale terților și până la expirarea termenului de prescripție legală aplicabil, începând de la data încetării prestației și/sau a relației de servicii.

La sfârșitul perioadei de păstrare aplicabile, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi șterse sau stocate într-o formă care nu permite identificarea persoanei vizate (de exemplu, anonimizare ireversibilă), cu excepția cazului în care prelucrarea lor ulterioară este necesară pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri: i) soluționarea acțiunilor precontencioase și/sau a litigiilor inițiate înainte de expirarea perioadei de păstrare; ii) urmărirea investigațiilor/inspecțiilor efectuate de funcțiile de control intern și/sau de autoritățile externe inițiate înainte de expirarea perioadei de păstrare; iii) urmărirea solicitărilor autorităților publice primite/notificate Societății înainte de expirarea perioadei de păstrare.

Drepturile persoanei vizate

Articolul 13 alineatul 2, literele (b) și (d), precum și articolele de la 15 la 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 „RGPD” acordă persoanei vizate exercitarea următoarelor drepturi specifice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

  1. să solicite accesul la datele cu caracter personal care îl privesc și să obțină o copie a acestora (articolul 15);
  2. să obțină rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc (articolul 16);
  3. să solicite ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc (articolul 17);
  4. să obțină restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc (articolul 18);
  5. să primească datele cu caracter personal care îl privesc într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, în scopul exercitării dreptului său la portabilitate (articolul 20);
  6. să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc (articolul 21);

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, persoana vizată are dreptul de a-l retrage în orice moment.

Metode de exercitare a drepturilor

Utilizatorii pot exercita drepturile menționate la punctul precedent contactând KINA S.r.l., cu sediul social în 36100 - Vicenza (VI), Via Contrà Vittorio Veneto, nr. 7, Cod de înregistrare fiscală (CIF), număr de TVA și număr de înregistrare la Registrul Societăților de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură (C.C.I.A.A.) din  Vicenza 03593280245, număr R.E.A. (Directorat economic și administrativ). VI-337536, tel. +39 333 6386163, e-mail info@kina.it, P.E.C. (poștă electronică certificată) kina@pec.it.

Plângere și raport către Autoritatea pentru protecția datelor personale

Persoana vizată are întotdeauna și în orice caz dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor personale (datele de contact ale Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal precum și procedura care trebuie urmată, sunt disponibile pe site-ul web www.garanteprivacy.it), sau, alternativ, de a depune o contestație la Autoritatea Judiciară.

Versiuni ale politicii de confidențialitate

Acest document constituie „Politica de Confidențialitate” a Site-ului web Cirio 1856 și va face obiectul unor actualizări și/sau modificări (dar vom pune la dispoziție diferitele versiuni după cum este necesar).

Ultima actualizare: 29/11/2021

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits